موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
شيوه نوشتن مقاله
شيوه نوشتن مقاله

براي نوشتن مقاله، بايد مراحل و اقداماتي به صورت گام به گام طي كنيم كه در اينجا به بررسي آنها مي پردازيم 
الف : مشخص كردن موضوع كلي . داشتن انگيزه لازم براي يافتن موضوع مناسب و توجه به نيازهاي جامعه از مسائل مهم در اين مرحله است. 
ب: بررسي و تحليل موضوع به لحاظ ارزشمندي و امكانپذيري. براي ارزشيابي و امكان پذير بودن نگارش مقاله مي توان چند سؤال طرح كرد: موضوع مقاله تا چه اندازه ارزشمند و بديع است؟ از چه جنبه اي و براي چه كساني مفيد خواهد بود؟ آيا تهيه چنين مقاله اي امكان پذير است و موانع ومشكلات احتمالي انجام كار كدام است؟ در صورتي كه بتوانيم براي اين پرسشها پاسخي مناسب بيابيم، طبيعتاً مراحل نوشتن آسانتر خواهد بود. 
ج: طرح ريزي مقدماتي و تدوين ساختار كلي. تهيه فهرست مقدماتي مطالب، تهيه عنوان بخشهاي اصلي و فرعي، توجه به هدف و طيف مخاطبين، هماهنگي بين ساختار و نوع مقاله و مشورت بـا افـراد صاحب نظر از مواردي است كه در اين مرحله بايد در نظر گرفته شود. 
د: تعيين برنامه زماني براي انجام كار (مديريت زمان) زمان بندي مناسب و انجام مرحله به مرحله كارها از مسائلي است كه تهيه و تدوين مقاله را در مدت زمان از پيش تعيين شده امكان پذير مي سازد.
ر : جستجو براي يافتن منابع اطلاعاتي پايه.منابع اطلاعاتي پايه شامل دايره المعارفهاي موضوعي، خلاصه مقالات و... است. 
س : جستجو براي يافتن اطلاعات مرتبط (تهيه كتابشناسي مقدماتي). پس از مطالعه و بررسي منابع پايه، با استفاده از برگه دان كتابخانه و يا از طريق جستجو در شبكه هاي اطلاعاتي (اينترنت) مي توان كتابشناسي اوليه را تهيـه و منابع اطلاعاتي تخصصي را شناسايي و گردآوري كرد. 
 ط: مطالعه منابع اطلاعاتي مهم و مرتبط براي محدود و مشخص كردن موضوع و رويكرد مقاله. با مطالعه منابع اطلاعاتي اصلي و كليدي مي توان دامنه موضوعي را مشخص كرد. علاوه بر اين اعتبار و غناي مقاله بستگي به منابعي دارد كه مـورد اسـتفاده قرار مي گيرد. 
 ع : مطالعه عميق منابع گردآوري شده و يادداشت برداري هدفمند. 
 ف : مرتب كردن يادداشتها بر اساس فهرست مطالب و بازنگري و پالايش آنها. 
 ک : نوشتن متن مقاله (نسخه اوليه) بهتر است نوشتن مقاله با مطالب ساده تر شروع و از پرنويسي و اطاله كلام خودداري شود. توجه به هدف، ساختار و مخاطب و رعايت انسجام و پيوند منطقـي ميان بخشها و پاراگرافها و رعايت آيين نگارش صحيح از نكات مهمي است كه نويسنده مقاله بايد به آن توجه كند. 
 ل : مرور متن اوليه و اصلاح آن (تهيه نسخه دوم) بسياري از صاحب نظران پيشنهاد مي كنند كه پس از آماده شدن نسخه اوليه، يك يا چند روز مقاله را كنـار بگـذاريم و پـس از آن بـه بررسـي و مـرور مقالـه بپردازيم. هنگام بررسي مقاله بايد جملات و پارگرافهاي غير ضروري حذف شوند و نكات مهم مقاله در مقايسه با مقالات ديگر برجسته شود. توالي و ترتيـب مطالب به درستي كنترل شود.
م: مشورت با افراد متخصص و صاحبنظر و اصلاح نهايي مقاله. 
ن : تهيه و تدوين چكيده، كليدواژه، مقدمه و فهرست منابع و در پايان تهيه نسخه نهايي مقاله. 
نكته قابل تأمل در اين مورد اين است كه تمام موارد ذكر شده در اين بند بايد پس از اتمام نوشتن متن اصلي صورت گيرد، و در واقع چكيده برگرفتـه از كـل متن است، و مقدمه بر اساس متن نوشته شده تهيه مي گردد، در حالي كه گاهي اوقات برخي افراد در پاسخ به فراخوان مقالات سـمينارها و كنفـرانسهـا ابتـدا چكيده يا خلاصه مقاله خود را تهيه و ارسال مي كنند و اگر چكيده مقاله مورد قبول برگزار كنندگان واقع شد اقدام به تهيه متن كامل مقاله مي كننـد كـه ايـن كار مسلماً ساختار و محتواي مقاله لطمه خواهد زد. همچنين در خصوص فهرست منابع بايد توجه داشت كه يكي از اصول اخلاقي و مهم در نگـارش، اسـتناد به منابع و منابعی است كه در حين كار مورد استفاده قرار مي گيرد. استناد و ذكر منابع مورد استفاده علاوه بر ارج نهادن به آثار ديگران، باعث افزايش اعتبـار و ارزش اثر خواهد شد.
و در اخر انتخاب مجله مناسب و ارسال مقاله براي چاپ و انتشار آن . توجه به سابقه، درجه اعتبار ( علمي- پژوهشي، ترويجي و...) و خط مشي مجله (گرايش موضوعي)، مدت زمان انتظار براي چـاپ مقالـه، از نكـاتي اسـت كـه هنگام انتخاب مجله بايد مد نظر گرفته شود.
 


خدمات مرتبط
پذیرش مقاله
اگر بدنبال موسسه پژوهشی هستید که در انجام مقاله دانشجویی و مشاوره پایان نام ...
نگارش مقاله
مقالات را از چند ديدگاه مي توان دسته بندي كرد. يكي از اين دسته بندي ها مي تواند بر اساس محتواي اطلاعات مقاله باشد كه ...
اجزاء مقاله
عنوان هر اثر جلوه اي از هويت آن اثر است؛ خواه اثر هنري باشد يا علمي. عنوان فشرده اي منضبط از مطالب متن است عنوان بايـ ...
شيوه نوشتن مقاله
براي نوشتن مقاله، بايد مراحل و اقداماتي به صورت گام به گام طي كنيم كه در اينجا به بررسي آنها مي پردازيم  ...
پذیرش مقاله
اگر بدنبال موسسه پژوهشی هستید که در انجام مقاله دانشجویی و مشاوره پایان نامه  با بهترین کیفیت و مبلغ پایین  و با بهترین اساتید دانشگاه های تهران و دانشگاه های   [...]
انجام پایان نامه

موسسه پژوهشی دکترین در زمینه انجام پایان نامه انجام مقاله چاپ کتاب اماده خدمت رسانی به دانشجویان گرامی می باشد 

[...]
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

 

[...]
مراحل چاپ کتاب

مراحل هفتگانۀ چاپ کتاب 

[...]
© 2020 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت