موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
نگارش مقاله
نگارش مقاله

مقالات را از چند ديدگاه مي توان دسته بندي كرد. يكي از اين دسته بندي ها مي تواند بر اساس محتواي اطلاعات مقاله باشد كه از اين منظر مقـالات بـه چهـار نوع تحقيقي، تحليلي، مروري و گردآوري تقسيم مي شوند 
الف : مقالة تحقيقي (پژوهشي): برگرفته از تحقيقي است كه به تازگي پايان يافته است و چون متكي بر يافته هاي تحقيقاتي است، گزارش تحقيق نيز به آن گفتـه مي شود.
ب : مقالة تحليلي: اين نوع مقاله كه به نام مقاله نظري نيز شناخته مي شود، مقاله اي است كه مؤلف با استفاده از منابع پژوهشـي پيشـين، نظريـة خاصـي را در حوزة كار خود مطرح مي نمايد. در اين نوع مقاله نويسنده ممكن است نظريه هاي قبلي را گسترش دهد، آنها را با استفاده از شـواهد اسـتحكام بخشـد، آنهـا را به شكل ديگري بيان كند يا آنها را مورد تأمل و ترديد قرار دهد
ج: مقالة مروري: اين مقاله به تحليل كلان و ارزيابي انتقادي نوشته هايي مي پردازد كه قبلاً منتشر شده اسـت. مؤلـف مقالـه مـروري از طريـق مقولـه بنـدي، يكپارچه سازي، و ارزشيابي متون منتشر شدة پيشين، سير پيشرفت پژوهشهاي جاري را در جهت روشن ساختن مسئله اي مشخص دنبال مي كند.
د: مقاله گردآوري: اين نوع مقاله صرفاً به گردآوري و انعكاس نقطه نظرهاي مختلف مندرج در نوشته هاي مرتبط با موضوعي خاص مي پـردازد و در واقـع كـار تازه اي را عرضه نمي كند. تفاوت آن با مقاله تحليلي اين است كه به ارائه نظريه جديدي منتهي نمي شود و نيز با مقاله مروري اين تفاوت را دارد كه الزامـاً بـه سنجش و ارزيابي كليه آثار قبلي نمي پردازد.
البته علاوه بر 4 مورد ذكر شده، گونه هاي ديگري از نوشته هاي مجلات وجود دارند كه از فراواني كمتـري برخوردارنـد؛ نظيـر ياداشـتهـاي انتقـادي، نقـد و بررسي، گزارش كوتاه و... 
 


خدمات مرتبط
پذیرش مقاله
اگر بدنبال موسسه پژوهشی هستید که در انجام مقاله دانشجویی و مشاوره پایان نام ...
نگارش مقاله
مقالات را از چند ديدگاه مي توان دسته بندي كرد. يكي از اين دسته بندي ها مي تواند بر اساس محتواي اطلاعات مقاله باشد كه ...
اجزاء مقاله
عنوان هر اثر جلوه اي از هويت آن اثر است؛ خواه اثر هنري باشد يا علمي. عنوان فشرده اي منضبط از مطالب متن است عنوان بايـ ...
شيوه نوشتن مقاله
براي نوشتن مقاله، بايد مراحل و اقداماتي به صورت گام به گام طي كنيم كه در اينجا به بررسي آنها مي پردازيم  ...
پذیرش مقاله
اگر بدنبال موسسه پژوهشی هستید که در انجام مقاله دانشجویی و مشاوره پایان نامه  با بهترین کیفیت و مبلغ پایین  و با بهترین اساتید دانشگاه های تهران و دانشگاه های   [...]
انجام پایان نامه

موسسه پژوهشی دکترین در زمینه انجام پایان نامه انجام مقاله چاپ کتاب اماده خدمت رسانی به دانشجویان گرامی می باشد 

[...]
موسسه پژوهشی دکترین

موسسه دکترین از سال 1385 با رویکرد دانش بنیان با هدف ارتقا علمی سطح دانش دانشجویان ، اساتید و محققان داخل و خارج از کشور در حوزه های علوم انسانی ، فنی مهندسی ، علوم پایه و پزشکی  همچنین مدیریت هولدینگ های داخل مرزی و [...]

مراحل سابمیت ، پذیرش و چاپ مقاله

 

[...]
مراحل چاپ کتاب

مراحل هفتگانۀ چاپ کتاب 

[...]
© 2020 Doctorin
امارامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت