سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه به روش کیفی ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
آموزش و مشاوره انجام پایان نامه به روش کیفی

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

آموزش و مشاوره انجام پایان نامه به روش کیفی 

فرآیند انجام پایان نامه به روش كيفي، براي درك و تبيين پديده‌هاي پيچيده اجتماعي از داده‌هاي كيفي نظير داده‌هاي حاصله از مصاحبه، مشاهده مشاركتي، مستندات، پرسشنامه و ... استفاده مي‌كند.  دلیل استفاده از روش كيفي در پایان نامه به وجود عامل انساني مربوط مي شود.  در اين روش براي ديدگاه هاي افراد مورد تحقيق ارزش قايل مي‌شوند، دانشجو و مورد مطالعه با يكديگر در رابطه متقابل در نظر گرفته مي‌شوند، هم به توصيف مي‌پردازد و هم تبيين و براي گردآوري داده به گفته ‌ها و رفتارهاي قابل مشاهده افراد تكيه مي‌كند. دانشجویان برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه به روش کیفی می توانند با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنند.<2


ويژگي هاي پایان نامه كيفي

•    استفاده از داده‌هاي كيفي نظيرداده‌هاي حاصل از مشاهده، مصاحبه مشاركتي، اسناد و...
•    توجه عمده به پديده‌هاي اجتماعي و فرهنگي
•    تاكيد بر وجود انسان و معنا و مفهومي كه انسان در نظر دارد
•    تاكيد بر رابطه متقابل ميان دانشجو و مورد تحقيق

رويكرد تحقيق كيفي              

فرض اين است كه دنياي اجتماعي هميشه ساخته بشر است نه كشف بشر، بنابراين عمل تفسيري سعي دارد تا واقعيت را همان گونه كه به وسيله پاسخگويان ديده شده و تجربه شده است، به دست آورد.           
این نوع پایان نامه:
•    رفتارهاي معني‌دار بشر و تفسيرهايي كه مردم از خود و ديگران ارائه مي‌دهند را تعبير می کند.       
•    گروه كوچكي از پاسخگويان را مطالعه مي‌كند.
•    هدفش مطالعه واقعيت از درون است نه از بيرون. 
•    عموما از متغيرها و اندازه‌هاي كمي استفاده نمي‌كند.
•    روش هاي نمونه‌گيري تصادفي را به كار نمي‌گيرد .
•    سعي دارد تا بدون هيچ گونه پيش ‌فرضي با واقعيت رو به رو شود.
•    دانشجو و مطالعه شونده را به عنوان دو عنصر مهم و برابر از يك وضعيت در نظر مي‌گيرد.
•    تلاش مي ‌‌كند واقعيت از طريق كنش متقابل به دست آيد.
•    روش هايي را به كار مي‌گيرد تا داده‌هاي توصيفي را آن گونه كه پاسخگويان با بيان خودشان ارائه مي‌كنند، توليد نمايد.
•    سعي مي‌كند تا مردم را درك كند و بفهمد نه اينكه آنها را اندازه‌گيري نمايد.
•    سعي دارد تا اطلاعات جمع‌آوري شده را به صورت كامل ارائه نمايد نه از طريق كمي و تحليل آماری.  
•    جستجوي تفسيري نهايتا جستجويي اخلاقي خواهد بود.
•    تلاش مي‌كند تا معاني و قوانين عمل اجتماعي را كشف كند.

 


موارد استفاده از روش كيفي در پایان نامه

•    مطالعه پديده‌ هاي روزمره كه به طور طبيعي روي مي‌دهند.
•    توجه به دانش و مفاهيم محلي و روشن كردن معناي وقايع به منظور تفسير اطلاعات كيفي.
•    بررسي وقايع در بستر و بافت اجتماعي شان: معناي وقايع توسط شركت كنندگان و از طريق تعامل اجتماعي آنها ساخته شده است.
•    توليد اطلاعات:  اطلاعات درباره وقايع و درباره دانش از طريق تشريك مساعي افراد فراهم مي‌شود . مهارت مصاحبه كننده در برانگيختن مردم براي گفتگو درباره خودشان اهميت بسيار دارد.
•    دريافت هاي افراد بر اساس عقل سليم
•    تمايز قايل شدن ميان دانش محلي و علوم اجتماعي: دو سيستم معنايي، دو چارچوب مرجع (دانشجو و گروه تحت مطالعه).
•    شناخت دريافت هاي افراد بر اساس عقل سليم: يك فرد بر اساس چه دركي به عمل مقتضي دست مي‌زند.


نمونه‌هاي مهم كاربرد روش كيفي در پایان نامه

•    موضوع مهم، فرآيند پيچيده و عوامل دخيل متعدد( ازدواج، طلاق و مهاجرت)
•    شناخت محدود، موضوع كاملا شخصي و دور از منظر عمومي( طلاق)
•    تفاوت موارد زياد، غير قابل تبيين با تئوري هاي موجود، موارد مشابه در جامعه مورد مطالعه و عدم وجود تفاوت بارز ميان افراد عضو جامعه مورد مطالعه
•    واقعه تا اندازه ‌اي تحت تاثير تصميم و انتخاب شخصي يا گروهي باشد مانند مشاركت و عدم مشاركت در برنامه‌هاي بهداشتي و آموزشي
•    موضوع كمياب، نادر و ثبت جزئيات آن اهميت بسيار داشته باشد (قحطي، پناهندگان، انقلاب، بلاياي طبيعي ، كشف معادن)
•    تغييرات بسيار سريع (فروپاشي شوروي)
•    موضوع جديد باشد و نتوان به صورت آشكار آن را بررسي كرد (روابط جنسي در سنين پايين، روابط خارج از ازدواج، مهاجرت غير قانوني)
•    موضوع غير قابل مشاهده ای که به صورت غير مستقيم و توسط اعتراض مردم بيان مي‌شود، مانند تبعيض، ترس و وحشت


ويژگي داده‌ هاي كيفي

•    شخصي هستند
•    پيچيده و چند وجهي هستند (شامل جنبه ‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ، اعتقادات و...)
•    نمي ‌توان آنها را به راحتي به واحدهاي ساده به عنوان يك متغير تقليل داد
اصول روش تحقیق كيفي در پایان نامه
•    باز بودن
•    تحقيق به صورت تعامل ارتباطي ميان محقق و پاسخ‌دهنده است
•    خصلت بازتابي موضوع و تحليل
•    ماهيت فرآيندي تحقيق و موضوع
•    تبيين (نشان مي‌دهد كه چه رويكردي بايد در ارتباط با پاسخ دهندگان به كار گرفت)
•    انعطاف‌پذيري                

 

محدوديت هاي تحقيق در پایان نامه کیفی

•    محدوديت هاي مربوط به تعميم يافته‌ ها: به دليل كوچك بودن نمونه، نمونه‌گيري هدفدار، عدم امكان كنترل در مرحله جمع‌آوري داده ، شخصي بودن تحليل قابليت تعميم كاهش مي‌يابد
•    محدوديت هاي مربوط به اعتبار نگرش هاي دروني: نوعي انحراف در گزارش وقايع از طرف اشخاص درگير در واقعه (هشياري محقق ، ايجاد اطمينان در محرمانه بودن پرسشنامه)
•    عدم امكان تكرار نتايج
•    مشكل بودن ارزيابي اهميت نسبي اجزاء يك تئوري كيفي

 


تئوري سازي در پایان نامه کیفی

•    بدون هيچ دركي نسبت به جامعه مورد مطالعه وارد محيط مي‌شوند. پس هيچ طبقه ‌بندي و فرضيه‌ از پيش مشخصي ندارد، هيچ مفهوم از قبل درنظر گرفته‌ شده‌ اي ندارد و چارچوب تئوريك قبل از ورود به كار ميداني ندارد.
•    به مطالعه موردي مي ‌پردازد، گروه ها را مطالعه مي‌ كند و نتايج را ثبت و ضبط مي ‌كند و مشاهدات را در زمينه‌ هاي مختلف موضوع انجام مي‌ دهد، سپس مطالعه را گسترش مي‌ دهد به موارد و گروه هاي ديگر. اين نوع پایان نامه ها بر اساس نمونه‌ گيري نظری انجام مي ‌گيرند كه با نمونه‌ گيري آماري متفاوت است. بر اساس موضوع خاص سراغ نظریه و افرادي مي‌رويم كه اين ويژگي ها را دارند. اما در نمونه‌گيري آماري تصادفي انتخاب مي ‌كنيم، برخلاف روشی كه به مطالعه موردي مي‌پردازيم.
•    مقايسه بين گروه ها و اجزاء ديگر كه به ما اجازه مي ‌دهد آزمون كنيم و ميزان  اعتبار حقایق را بسنجيم، جنبه‌ هاي مختلف طبقات را شناسايي كنيم، داده‌ها را مجددا تعريف كنيم و داده ‌ها و ترتيبات را ادغام كنيم و يك تعميم تجربي ايجاد و تشابه و تفاوت طبقات را مشخص كنيم. طبقات مشابه را تركيب كنيم و بعد فرضيه بسازيم. در اين نوع پایان نامه همواره فرآيندي پويا وجود دارد.
•    فرضيات ساخته شده را به صورت عبارت هاي مختلف مرتبط به موضوع مشخص مي‌ كنيم.
•    برخلاف روش كمي، همه مراحل را با هم انجام مي‌دهيم. پرسشنامه ابتدايي و انتهايي ممكن است متفاوت باشد.
•    دانشجو موضوعات مختلف را به صورت مقايسه ‌اي تحليل مي‌كند و تلاش در تعميم دارد.


تفسير يافته ‌هاي پایان نامه كيفي

•    شمارش (بررسي مفاهيم مشترك، مهم و عام)
•    شناخت الگوها و موضوعات (نتيجه‌گيري معتبر از جستجو و شناخت الگوها و روند)
•    منطقي بودن و امكان‌پذير بودن (الگوها و روند بايد معقول، منطقي و ممكن باشند)
•    خوشه‌بندي (گروه‌ بندي وقايع، عاملين و جريان هاي مشابه در طبقه ‌هاي خاص)
•    تفكر انتزاعي(دانشجو بايد علاوه بر توصيف، به صورت انتزاعي و نظری نتايج را به هم پيوند دهد)
•    تجزيه متغيرها
•    جمع ‌بندي اجزاء به كل (داده ‌هاي واقعي را بايد به مفاهيم عمومي ربط دهد)
•    شناخت عوامل (عوامل اصلي واقعه را از طريق تحليل عوامل به دست مي‌آورد)
•    شناخت روابط بين متغيرها
•    يافتن متغيرهاي واسط
•    ايجاد زنجيره منطقي از مدارك و شواهد
•    ساخت مدل مفهومي و نظری

 


طراحي تحقيق در پایان نامه کیفی

•    تعريف كلي مسئله تحقيق
•    بررسي و مرور تحقيقات پژوهشگران ديگري كه در همين حوزه كار مي‌كنند
•    تدوين فرضیه های لازم درباره پديده
•    تدوين مجموعه‌ هايي از فرضيات براي آزمون نمودن آنها
•    تبديل مسئله كلي تحقيق به مجموعه‌اي از مسائل يا سئوالات ريزتر به منظور هدايت تحقيق
•    انتخاب روش هاي گردآوري داده و تحليل مناسب با سوالات تحقيق
•    يافتن فرمولي براي تهيه گزارش در مورد نتايج كه فرآيند طراحي، گردآوري داده، تحليل و نتيجه‌گيري را در مقابل چشمان خواننده قرار مي‌دهد.

 
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟ پژوهش پیمایشی یک روش کمی و کیفی با دو ویژگی مهم است. یک این که متغیره ...
چرا و چه زمان باید از روش تحقیق قوم نگاری استفاده کنیم؟
چرا و چه زمان باید از روش تحقیق قوم نگاری استفاده کنیم؟ قوم نگاری یک روش تحقیق کیفی است ...
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله تحقیق کیفی به پژوهشی اشاره دارد که برای درک دنیای پیرامون ...
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا. تحلیل محتوا نوعی بررسی اسناد و مدارک می ‌باشد ک ...
آموزش انجام مقاله به روش فراتحلیل.
آموزش انجام مقاله به روش فراتحلیل. فرآیند انجام مقاله از جمله موارد تخصصی است که اغلب دانشجویان ...
© 2021 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد