سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

آموزش انجام مقاله به روش فراتحلیل. ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
آموزش انجام مقاله به روش فراتحلیل.

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

آموزش انجام مقاله به روش فراتحلیل

فرآیند انجام مقاله از جمله موارد تخصصی است که اغلب دانشجویان در نحوه نگارش علمی آن، از انتخاب عنوان گرفته تا نگارش بخش ‌های مختلف مقاله و اصلاحات تخصصی مربوط به آن، با مشکلاتی روبرو هستند. برای مشاوره در زمینه انجام مقاله به روش فراتحلیل با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس بگیرید. این نوشتار به کاربرد روش تحلیل در فرآیند انجام مقاله پرداخته است.
ایگر و اسمیت در سال ۲۰۰۱ تعریف شاخصی را از فراتحلیل ارائه کردند. آن ها فراتحلیل را هنر ترکیب و تحلیل تحلیل ‌ها می ‌نامند و در واقع روشی کمّی برای تلفیق نتایج تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافته‌های آنها برای ارزیابی اثر بخش ادبیات تحقیقات کمّی است.


گلاس واژه فراتحلیل را برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ به کار برد و از آن به عنوان یک فلسفه پژوهشی و روش شناسی اسم برد. البته تاریخچه فراتحلیل به سال‌ها قبل یعنی سال ۱۹۰۴ و فعالیت‌های پیرسون در تحقیقات پزشکی برمی‌گردد. 
به زبان دیگر فراتحلیل عبارت از رویکرد کمّی که برای ترکیبی سیستماتیک از تحقیقات قبلی و آن چه که توسط محققین پیشین انجام شده است برای دست یابی به جمع بندی درباره بدنه تحقبق و کشف دانش جدید انجام می شود(لی، ۲۰۱۰)
یکی از مهمترین راهبرد های کشف خلاءهای پژوهشی برآمده از مطالعه ادبیات پژوهش جهت طرح ریزی برای تحقیقات کیفی و کمّی در آینده فراتحلیل است. چرا که در این روش هر تحقیق مستقل اما مشابه نقش یکی از اجزای نمونه شما را بازی می کند و بجای اینکه نمونه‌ها افراد باشند، این تحقیقات گذشته هستند که نقش نمونه را بازی می کنند.
البته باید توجه شود که فراتحلیل صرفا برای تحقیقات کمّی گذشته کاربرد دارند و برای تحقیقات کیفی باید از روش‌های تحلیل محتوا در قالب فرا ترکیب بهره برد.
در مجموع اشمید در سال ۲۰۰۳ این ویژگی‌ها را برای فراتحلیل بیان می‌کند:
•    فراتحلیل برای تحقیقات کمّی مستقل اما با فرضیات مشابه کاربرد دارد.
•    منابع اطلاعاتی یا داده‌های تحقیق، نتایج تحقیقاتی است که در گذشته انجام گرفته است.
•    هدف آن شناسایی رابطه یا تاثیر متغیرها در تحقیقات گذشته است.
•    تلاش می‌کند به مشکل قدرت آماری پایین تحقیقات دارای نمونه آماری کوچک فائق آید.


مراحل انجام فراتحليل از نظر پژوهشگران اين عرصه كم وبيش يكسان است و سير فرايند انجام فراتحليل را به شش مرحل ه متوالي تقسيم « راث » و « شل » . مشخصي دارد كرده اند:
1.    بيان روشن و واضح مسئله و فرضيه ها،
2.    تعيين معيارهاي ورود مطالعات مستقل به فراتحليل،
3.    جست وجو و بازيابي منابع و مطالعات مرتبط،
4.    كدگذاري داده ها و تحليل هاي آماري مطالعات انتخاب شده،
5.    تلخيص و گزارش نتايج،
6.    تبيين كاربردهاي نتايج حاصل .

هر نوع تصميم گيري در هر يك از اين مراحل نقشي تعيين كننده در نتايج فراتحليل دارد. 
فراتحليل گر ابتدا بر حسب علاقه و توانايي خود، حوزه اي خاص را برمي گزيند كه نتايج مطالعات مختلف در باب مسائل آن حوزه متناقض و نيازمند واكاوي جامع باشد . بنابراين، در اين مرحله چنين فرض مي شود كه فراتحليل گر تا حدي از حوز ه پژوهشي، مسئله موردنظر و متون منتشرشده در آن آگاهي دارد و خلأ ها و تناقضات را مي شناسد .
سپس وي براساس اهداف فراتحليل به تدوين سؤال هايي معين و فرضيه هاي واضح براي پژوهش مي پردازد. اين سؤال ها بايد علمي، مبتني بر نظريه و آزمون شدني باشند و پاسخ به آنها در عرصه عمل به كار آيد. براي كاهش احتمال سوگيري در مراحل بعد، فراتحليل گر به تدوين پروتكل پژوهش اقدام مي كند كه روش هاي جست وجو و انتخاب متون، و طرز استخراج و تحليل داده ها را به تفصيل دربردارد. وي در ادامه، به جست وجو و گردآوري مطالعات لازم براي ورود به تحليل اقدام مي كند.


تدوين راهبردهايي دقيق و جامع براي جست وجوي متون پژوهشي مرتبط با هدف فراتحليل در اين مرحله لازم است. هرچه اين راهبردها دقيق و مناسب طرح شوند، احتمال بازيابي متون مرتبط بيشتر مي شود و يافته هاي حاصل از فراتحليل اطمينان پذيري بيشتري مي يابند. در مرحله جست وجو و بازيابي متون مرتبط جست وجويي جامع لازم است . بايد تمامي پايگاه ها ي اطلاعاتي تمام متن و كتابشناسي ها، نمايه نامه ها و چكيده نامه ها را براي بازيابي متون مربوط به مسئله پژوهشي ماخذ مطالعات مد نظر جست وجو كرد. براي اطمينان بيشتر حتي لازم است منابع و ماخذ بازیابی شده را هم جستجوكرد. جست وجوي ناقص متون نتايج حاصل از فراتحليل را مخدوش مي كند.
همزمان، معيارهاي ورود مطالعات بازيابي شده به فراتحليل تعيين مي شوند . مسئله پژوهشي و تعاريف متغيرهاي ملحوظ در فرضيه هاي مورد آزمون در فراتحليل اين معيارها را تعيين مي كنند. از جمله اين معيارها مي توان به مطرح شدن جزئيات روش شناختي مرتبط با متغيرهاي مورد بررسي در فراتحلیل، ذكرشدن ابزارهاي گردآوري داده ها و نمونه گيري، و عرضه كافي نتايج در قالب اطلاعات آماري اشاره كرد . همچنين كيفيت مطالعات وارد شده به فراتحليل نيز از نظر نوع مدرك، تخصص نويسندگان، طرز نمونه گيري، اندازه نمونه، روايي و پايايي ابزارهاي به كاررفته در آنها و غيره وارسي مي شود. معمولاً كيفيت اين مطالعات را چندين (حداقل دو نفر ) ارزياب مستقل بررسي مي كنند تا سوگيري احتمالي ناشي از وارسي ارزيابي منتفي شود . در بررسي كيفيت مطالعات دو عامل روايي دروني (درستي روش پژوهش و نبود سوگيري) و روايي بيروني (قابليت تعميم پذيري و درستي نتايج) بسيار اهميت دارند .
تعداد مطالعات وارد شده به فراتحليل مي تواند حداقل دو مطالعه هم باشد، اين تعداد برحسب تعداد متغيرها و نوع روابط مطرح بين آنها، از قبيل تفاوت ميانگين ها و روابط همبستگي بين متغيرها متفاوت است.
اكنون بايد داده هاي لازم را از مطالعات مستقل انتخاب شده استخراج و خلاصه كرد. اين مرحله به دقت كافي نياز دارد و بهتر است براي كاهش خطا با استفاده از سياهه وارسي مناسبي، دست كم دو نفر به استخراج و تلخيص نتايج مورد نظر بپردازند. براي اينكه بتوان نتايجي معقول و درست از مطالعات به دست آورد، لازم است تمامي مطالعات مرتبط از اين نظر به دقت بررسي شوند. نه تنها بايد متغيرهاي يكسان را در اين مطالعات وارسي كرد، بلكه آنها بايد در واحدهاي قابل مقايسه نيز اندازه گيري شوند تا بتوان نتايج را به صورت منطقي تركيب كرد. پس از آن زمان انجام مرحله آماري فراتحليل فرا مي رسد. 

 
ارسال سفارش استخراج مقاله

مقالات مرتبط
چرا باید پایان نامه های دیگر در رشته خود را بخوانیم؟؟
چگونه برای نگارش بهتر پایان نامه خود، پایان نامه های دیگران را مطالعه کنیم؟؟ ...
انجام پایان نامه به روش آمیخته
انجام پایان نامه به روش آمیخته   ...
روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه چیست؟
آموزش روش تحلیل محتوا در انجام پایان نامه.   ...
انواع روش تحقیق کمی پایان نامه
معرفی انواع روش تحقیق کمی در انجام پایان نامه روش تحقیق کمی، با جمع آوری داده های قابل اندازه گیری و اعمال تکن ...
روش تحقیق رگرسیون چندگانه
رگرسیون چندگانه تحلیل رگرسیون یکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی است. ...
تحلیل عاملی چیست؟ چه کاربردی دارد؟
تحلیل عاملی چیست؟ تحلیل عاملی از روش های چندمتغیره محسوب می گردد که به متغیرهای وابسته و مستقل بستگی ندارد. ...
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟
تحقیق پیمایشی چیست و چه کاربردی دارد؟ پژوهش پیمایشی یک روش کمی و کیفی با دو ویژگی مهم است. یک این که متغیره ...
چرا و چه زمان باید از روش تحقیق قوم نگاری استفاده کنیم؟
چرا و چه زمان باید از روش تحقیق قوم نگاری استفاده کنیم؟ قوم نگاری یک روش تحقیق کیفی است ...
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله
نحوه انجام روش تحقیق کیفی در رساله تحقیق کیفی به پژوهشی اشاره دارد که برای درک دنیای پیرامون ...
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا
آموزش انجام پایان نامه به روش تحلیل محتوا. تحلیل محتوا نوعی بررسی اسناد و مدارک می ‌باشد ک ...
© 2021