سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
دستورالعمل های طرح پژوهش ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
دستورالعمل های طرح پژوهش

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

دستورالعمل های طرح پژوهش 

طرح پژوهش مهمترین بخش تحقیق را شکل می دهد. پژوهشگران و دانشجویان می بایست از ایده پردازی تا آزمون فرضیه های تحقیق، راهبردی را برنامه ریزی نمایند و توسعه دهند که با اهداف تحقیق تناسب داشته باشد. اگرچه طرح ریزی یک پژوهش فرآیندی هیجان برانگیز است، در عین حال اغلب اوقات امری چالش برانگیز به شمار می رود. هنگام انتخاب روش تحقیق صحیح و مشارکت کنندگان مناسب، فاکتورهای زیادی مانند محدودیت های مالی، چارچوب زمانی و مباحث اخلاقی می بایست لحاظ گردند. 
طرح پژوهش، یک طرح اولیه یا مجموعه ای از روش ها و روال هایی است که به منظور جمع آوری، اندازه گیری و تحلیل داده ها به کار می رود. خطای متداولی که پژوهشگران و دانشجویان معمولا مرتکب می گردند، شروع بسیار سریع تحقیق می باشد. پیش از شروع تحقیق بسیار مهم است که نوع داده های مورد نیاز برای حل مسئله تحقیق را مورد ارزیابی انتقادی قرار داد. این امکان وجود دارد که بدون تحلیل مناسب طرح پژوهش، داده های گردآوری شده از اعتبار کافی برخوردار نباشند. تصمیم گیری جهت انتخاب نوع طرح پژوهش به سه عامل ماهیت سوال تحقیق، هدف پژوهش و دسترس پذیری منابع بستگی دارد.

اصطلاحات کاربردی 

پیش از درک بهتر انواع مختلف طرح پژوهش بهتر است با اصطلاحات کاربردی مورد استفاده در انتخاب طرح پژوهش مناسب آشنا شویم.
متغیر
متغیر، یک ویژگی قابل سنجش است که متناسب با واحدهای مختلف تحقیق، تغییر می کند. این ویژگی را می توان به طور مخصوص به هر فرد مشارکت کننده اختصاص داد. علاوه بر این، متغیر نشان دهنده ویژگی های مشارکت کنندگان مانند قد، وزن، سن، وضعیت سلامت، وضعیت درمانی، وضعیت استعمال دخانیات و ... است که طی یک بازه زمانی اندازه گیری می شود. 
متغیر مستقل و متغیر وابسته
این اصطلاح به ارزیابی رابطه میان دو متغیر اشاره دارد و به معرفی متغیری (مستقل) که موجب تغییر متغیری دیگر (وابسته) می شود، می پردازد. فرض کنید که پژوهشگری علاقمند است بررسی نماید که «چه میزان از دوز مصرفی فولیک اسید طی ماه های اولیه بارداری، باعث کاهش ضعف سیستم عصبی جنین در حال رشد می گردد؟» متغیر مستقل این تحقیق مکمل فولیک اسید و متغیر وابسته، وجود یا عدم وجود ضعف سیستم عصبی مشارکت کنندگان می باشد.

معیارهای ورود و خروج

معیارهای ورود و خروج به پیش نیازها و ویژگی هایی اشاره دارد که افراد مشارکت کننده می بایست برای حضور یا عدم حضور در پژوهش بالینی دارا باشند. معیارهای ورود الزاماتی را تعریف می کند که به شخص اجازه می دهد تا در مطالعه مشارکت نماید. معیارهای خروج نیز شرایطی را تعریف می کند که به افراد اجازه مشارکت در مطالعه بالینی نمی دهد.

رضایت آگاهانه

رضایت آگاهانه پروتکلی است که به منظور آگاه سازی بیماران از منافع و ریسک های احتمالی شرکت مطالعه بالینی توسط پژوهشگر استفاده می گردد.

مطالعات مشاهده ای و آزمایشی

تحقیقاتی که در آن پژوهشگران به مشاهده و مستندسازی تاثیر درمان پیشین، مداخله، عوامل ریسک یا آزمون تشخیص بدون تلاش برای اعمال هر گونه مداخله فعالانه می پردازند، به عنوان مطالعات مشاهده ای شناخته می شوند. به عنوان مثال مستندسازی وقوع اختلالات تنفسی در افراد سیگاری و غیر سیگاری، مطالعه ای مشاهده ای است. همچنین مقایسه عادات غذایی مادران با وزن نوزادان یک تحقیق مشاهده ای به شمار می رود. در این موارد، پژوهشگر هیچ نقشی در استعمال دخانیات یا عادات غذایی افراد ایفا نمی کند. مطالعات مشاهده ای شامل طرح های بوم شناختی، مطالعات موردی کنترلی، مطالعات مقطعی و مطالعات هم گروهی می گردد.
مطالعات مداخله ای، تحقیقاتی هستند که پژوهشگر در آن درمان یا مداخله ای را معرفی می کند و به بررسی تاثیرات آن بر بیماران می پردازد. مدیریت یک واکسن/دارو، انجام روال تشخیص و درمان و ارزیابی نتایج پس از مداخله مراحل مطالعات مداخله ای می باشند. این مطالعات شامل طرح های تشخیص و آزمایش های کنترلی تصادفی می گردد.

مطالعات گذشته نگر و مطالعات آینده نگر

اصطلاح مطالعات گذشته نگر و مطالعات آینده نگر به زمان سنجی تحقیق اشاره دارد. در مطالعات گذشته نگر، طی زمان ثبت نام مشارکت کنندگان برای حضور در مطالعه دو احتمال وجود دارد. یا نتایج رخ داده اند، و یا هنوز اتفاق نیفتاده اند. روش های جمع آوری داده ها در این نوع مطالعه شامل طرح سوال برای مشارکت کنندگان جهت یادآوری وضعیت پیشین و مرور سوابق پیشین می شود.
از طرف دیگر، مطالعات آینده نگر، شامل ثبت نام مشارکت کنندگان و مطالعه نتایج طی یک بازه زمانی است. برای مثال گروه بندی مشارکت کنندگان بر اساس شاخص توده بدنی آنها و مقایسه تغییرات اختلالات قلبی عروقی طی یک بازه زمانی، مطالعه آینده نگر به شمار می رود.
با درک کامل این اصطلاحات می توانید انواع مختلف طرح های پژوهش را ارزیابی نمایید. علاوه بر این، آشنایی با اصطلاحات به پژوهشگران کمک می کند تا مناسب ترین طرح پژوهش متناسب با اهداف تحقیق خود را به درستی شناسایی نموده و اجرا نمایید.

مراحل انتخاب طرح پژوهش

برای تعیین طرح پژوهش مناسب می توانید سه سوال ذیل را مطرح نمایید.
1.    آیا هدف تحقیق صرفا مشاهده جامعه آماری و ارزیابی رابطه میان دو متغیر بدون سعی بر تغییر یا اصلاح نتایج است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، این پژوهش، تحقیقی توصیفی است و اگر پاسخ منفی باشد، تحقیق تحلیلی است.
2.    اگر تحقیق، تحلیلی باشد، آیا پژوهشگر متغیر مستقل را کنترل نموده است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، مطالعه مشاهده ای است و اگر پاسخ منفی باشد، مطالعه آزمایشی است.
3.    اگر مطالعه مشاهده ای باشد، چه زمانی متغیر وابسته اندازه گیری شده است؟
1.    اگر متغیرهای وابسته در شروع تحقیق (پیش از تعیین متغیر مستقل) اندازه گیری شوند،  مطالعه مورد-شاهدی است.
2.    اگر متغیرهای وابسته کمی بعد از مداخله اندازه گیری شوند، مطالعه هم گروهی است.
3.    اگر متغیرهای وابسته همزمان با مداخله اندازه گیری شوند، مطالعه مقطعی است.
هر طرح پژوهشی نقاط قوت و ضعف خود را دارا است. مطالعاتی که در آن مداخله، آزمایش یا کارآزمایی بالینی وجود داشته باشد، دارای شواهد محکمتری نسبت به مطالعات مشاهده ای می باشند.

 

طبقه بندی طرح پژوهش

طرح پژوهشی توصیفی

مطالعه توصیفی ویژگی های مطلوب جامعه آماری تحت مطالعه را توصیف می کند. این نوع مطالعه شامل یک نمونه از جامعه آماری بدون هیچ کدام از گروه های مقایسه و کنترل می باشد. مطالعه توصیفی، یافته های نمونه نماینده جامعه آماری را تعمیم داده و آنها را با جامعه آماری مقایسه می کند. بنابراین هنگام انتخاب طرح پژوهش توصیفی مهم است که نمونه حتما نماینده جامعه آماری و حجم آن نیز کافی باشد.
انواع متفاوت مطالعات توصیفی شامل گزارش موردی، گزارش گروهی، مطالعات مقطعی و مطالعات بوم شناختی است. 
گزارش موردی و گزارش گروهی
گزارش موردی به توصیف شرایط یک بیماری غیر معمول اشاره دارد. یافته های غیرمعمول در گزارش موردی بر وابستگی میان عامل ریسک و بیماری دلالت دارد. گزارش گروهی، مجموعه مواردی است که به بیماران با یافته های یکسان تعلق دارد.

طرح پژوهش مقطعی

این نوع مطالعه به بررسی شیوع یک بیماری در جامعه آماری در مقطع زمانی مشخصی می پردازد. ارزیابی بیماری های تنفسی افراد سیگاری و غیرسیگاری یک مطالعه مقطعی محسوب می شود. مطالعات مقطعی نسبتا ارزان هستند و امکان ارزیابی نتایج متعدد را به طور همزمان به پژوهشگر می دهد. با این حال در این نوع مطالعه می توان میزان شیوع و نه میزان وقوع بیماری را ارزیابی نمود.

طرح پژوهش بوم شناختی

این طرح پژوهش به مقایسه گروه های مشارکت کنندگان بر اساس موقعیت جغرافیایی آنها می پردازد. این نوع مطالعه به بررسی رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته در جامعه های آماری متفاوت می پردازد. برای مثال مقایسه میزان شیوع سرطان ریه در آلمان و روسیه یک مطالعه بوم شناختی به شمار می رود. مطالعات بوم شناختی، تحقیقاتی مقرون به صرفه می باشند و اغلب اوقات به عنوان نقطه آغاز طرح یک فرضیه عمل می کنند.

 

طرح پژوهش تحلیلی

مطالعات توصیفی تنها می توانند الگوهای موجود میان موارد درون جوامع آماری را با توجه به زمان و مکان شناسایی نمایند و پژوهشگران می توانند با استفاده از این مطالعات به تولید فرضیات تحقیق بپردازند. با این حال مطالعات توصیفی به ندرت توان آزمون این فرضیات را دارند. به منظور تحقق این امر، پژوهشگران به طرح پژوهش تحلیلی نیاز دارند.
طرح پژوهش تحلیلی بر یافتن روابط علّی و کمّی سازی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین یافتن شواهد در راستای اعتباربخشی به فرضیات تمرکز دارد. این امر شناسایی معیارهای کنترل و پیشگیری را آسان می نماید.
تحقیقات تحلیلی شامل طرح های پژوهش آزمایشی و مشاهده ای می باشد. بخش های ذیل انواع متفاوت طرح های پژوهش تحلیلی را به بحث گذاشته است.

طرح پژوهش مورد-شاهدی

این نوع مطالعه که ماهیتا گذشته نگر است، شامل مقایسه میان یک گروه از مشارکت کنندگان دارای بیماری و دیگر گروه از مشارکت کنندگان بدون بیماری است. مزایای این طرح پژوهش شامل ارزیابی همزمان چندین عامل ریسک و امکان پذیر ساختن بررسی شرایط و بیمارهای نادر می باشد.


طرح پژوهش هم گروهی

طرح پژوهش هم گروهی شامل یک گروه از مشارکت کنندگان در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده جهت ارزیابی متغیر مستقل هنگام تغییر متغیر وابسته می باشد. این نوع مطالعه آینده نگر و گذشته نگر است. مطالعه هم گروهی گذشته نگر شامل ارزیابی مفصل تمامی داده های گردآوری شده پیشین می باشد. همچنین این نوع مطالعه شامل اطلاعاتی پیش از توسعه متغیر وابسته می باشد. این در حالی است که در مطالعه آینده نگر، مشارکت کنندگان به منظور تشخیص توسعه متغیر وابسته مورد آزمون قرار می گیرند. 

کارآزمایی تصادفی کنترل شده

این نوع مطالعه یکی از دقیق ترین طرح های پژوهشی به شمار می رود. مشارکت کنندگان در این مطالعه به طور تصادفی مداخلات متفاوتی (عدم وجود مداخله، دارونما (پلاسیبو)، درمان موجود، درمان جدید) را دریافت می کنند. این امر به محققان اجازه می دهد تا عوامل گیج کننده مانند انتخاب پیش داورانه و تغییرات محیطی را از مطالعه خارج نمایند. گروه کنترل باعث می گردد تا محقق مطمئن شود که هرگونه بهبود در نتایج به جهت درمان می باشد، نه هیچ عامل دیگری. محدودیت اصلی این نوع طرح پژوهش نیاز به حجم نمونه بزرگ است.

کارآزمایی متقاطع

این نوع طرح پژوهش به کارآزمایی های تصادفی شباهت دارد، زیرا شامل تخصیص درمان به طور تصادفی به بیماران می گردد. با این حال تفاوت میان این دو نوع طرح پژوهش در این است که در کارآزمایی متقاطع به جای استفاده از درمانی یکسان در سرتاسر کارآزمایی (مانند کارآزمایی تصادفی کنترل شده)، بیماران بیشتر از یک نوع درمان را یکی پس از دیگری دریافت می کنند. در این نوع مطالعه هر بیمار درمان های متعددی را دریافت می کند. علاوه بر این، از هر بیمار به عنوان عامل کنترل استفاده می شود. این بدین معنی است که در این مطالعه نیازی به حجم نمونه بزرگ نمی باشد. همچنین این نوع کارآزمایی شامل برخی از محدودیت ها مانند انتقال تاثیرات (انتقال بهبودی از اولین درمان به دومین فاز) می گردد.
سخن آخر
تمامی انواع طرح های پژوهش فوق را به خاطر داشته باشید، بدین ترتیب می توانید بهترین طرح پژوهشی که با اهداف مطالعه شما تناسب دارد را انتخاب نمایید. متعاقبا با پیروی از طرح پژوهش مناسب می توانید عناصر مختلف تحقیق را به شیوه ای منطقی و منسجم و با موفقیت یکپارچه و اجرا نمایید. در انتها برای مشاوره در زمینه تحقیقات علوم پزشکی می توانید با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنید.
 

 
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
نتایج منفی تحقیقات علمی
نتایج منفی تحقیقات علمی. شکست سنگ بنای موفقیت به شمار می رود. اکثر پیشرفت های فناوری ریشه در شکست های اولیه دارند. حت ...
دستورالعمل های طرح پژوهش
دستورالعمل های طرح پژوهش    ...
انتخاب موضوع پایان نامه
چطور برای پایان نامه کارشناسی ارشد یا پایان‌نامه دکتری موضوع انتخاب کنیم؟   ...
مقالات گزارشات موردي
 مقالات گزارشات موردي  ...
انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله
انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله   ...
موضوع مناسب پایان‌نامه و مقاله
موضوع مناسب پایان‌نامه و مقاله ...
آشنایی با همایش ها و کنفرانس های علمی
آشنایی با همایش ها و کنفرانس های علمی   ...
راهکارهایی برای افزایش استناد
چگونه تعداد استنادات خود را افزایش دهیم؟   ...
© 2020 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد