سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

انجام پایان نامه با روش تحقیق همبستگی ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
انجام پایان نامه با روش تحقیق همبستگی

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

انجام پایان نامه با روش تحقیق همبستگی

تحقیق همبستگی نوعی روش تحقیق غیر آزمایشی است که در آن پژوهشگر به سنجش دو متغیر، درک آنها و ارزیابی رابطه آماری میان آنها بدون تاثیر از هرگونه متغیر خارجی می پردازد. برای مشاوره در زمینه انجام پایان نامه و مقاله به روش تحقیق همبستگی با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنید.
مغز انسان قادر به انجام کارهای فوق العاده ای است. برای مثال ما می توانیم صدای آژیر آمبولانس را به خاطر بیاوریم. هر چه صدای آژیر بلندتر باشد، آمبولانس به ما نزدیک تر است. مطمئنا هیچ فردی برای رسیدن به این نتیجه گیری فکر نمی کند. ما با کمک درک خود به این نتیجه گیری می رسیم. اگر صدای آژیر چندین آمبولانس به گوش برسد، هر کدام میزا صدای متفاوتی خواهند داشت و ما می توانیم تشخیص دهیم که چه آژیری متعلق به کدام آمبولانس است.
این دقیقا همان کاری است که تحقیق همبستگی انجام می دهد. تبیین ارتباط میان دو متغیر – صدای آژیر و فاصله آمبولانس یک مثال است که می توان از آن نام برد. تحقیق همبستگی در پی متغیرهایی است که به نظر می رسد با یکدیگر تعامل دارند. هنگامی که یک متغیر تغییر می کند، شما می توانید درک نمایید که متغیر دیگر چطور تغییر می کند.
ضریب همبستگی (شاخصی آماری که میزان قوت رابطه بین دو متغیر را اندازه گیری می کند)، همبستگی میان دو متغیر را نشان می دهد و به آن عددی بین 1- و 1+ اختصاص می دهد. هنگامی که ضریب همبستگی به 1+ نزدیک است، همبستگی مثبتی میان دو متغیر برقرار است. اگر مقدار ضریب به 1- نزدیک تر باشد، میان دو متغیر همبستگی منفی حاکم است. هنگامی که ضریب همبستگی به صفر نزدیک تر است، هیچ ارتباطی میان دو متغیر برقرار نیست. بهتر است برای درک تحقیق همبستگی به ذکر یک مثال بپردازیم.
فرض کنید پژوهشگری، میزان همبستگی سرطان و ازدواج را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه، دو متغیر وجود دارند: بیماری و ازدواج. او در این تحقیق به این نتیجه می رسد که میان ازدواج و سرطان رابطه ای منفی برقرار است. این بدین معنی است که افراد متاهل کمتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند.
با این حال، این لزوما بدین معنی نیست که ازدواج مستقیما مانع ابتلا به سرطان می گردد. به هیچ وجه این امکان وجود ندارد که بتوان تعیین کرد که چه چیزی علت چیز دیگر است. این تصور غلطی است که تحقیق همبستگی حاوی دو متغیر کمّی است. با این حال واقعیت این است که متغیر ها اندازه گیری می شوند، ولی تغییر نمی کنند.

انواع تحقیق همبستگی

عمدتا سه نوع تحقیق همبستگی را می توان تعریف نمود:

 

همبستگی مثبت

هنگامی میان دو متغیر رابطه مثبت برقرار است که افزایش در یک متغیر به افزایش در دیگر متغیر و کاهش در یک متغیر به کاهش در دیگر متغیرمنجر گردد. برای مثال مقدار پول افراد معمولا همبستگی مثبتی با تعداد ماشین هایی که تحت مالکیت دارند.

همبستگی منفی

همبستگی منفی دقیقا در نقطه مقابل همبستگی منفی قرار دارد. اگر افزایشی در یک متغیر رخ دهد، متغیر دوم کاهش را نشان می دهد و بالعکس.
برای مثال آموزش معمولا همبستگی منفی با نرخ ارتکاب جرم دارد. در این مثال می توان مشاهده کرد که افزایش در یک متغیر به کاهش در دیگر متغیر منجر می گردد. اگر سطح آموزش در یک کشور ارتقا یابد، می توان شاهد کاهش نرخ ارتکاب جرم بود. به یاد داشته باشید که این بدین معنی نیست که فقدان آموزش به ارتکاب جرم منجر می گردد. این تنها بدین معنی است که اعتقاد بر این است که فقدان آموزش و ارتکاب جرم دارای دلیل مشترکی به نام فقر می باشند.

عدم همبستگی

در این نوع همبستگی، هیچ نوع همبستگی میان دو متغیر برقرار نیست. تغییر در یک متغیر لزوما منجر به تغییر در دیگر متغیر نخواهد شد. برای مثال میان میلیونر بودن و احساس شادی همبستگی وجود ندارد. این بدین معنی است که افزایش درآمد به افزایش احساس شادی منجر نمی شود.

ویژگی های تحقیق همبستگی

تحقیق همبستگی دارای سه ویژگی ذیل می باشد:

غیرآزمایشی: تحقیق همبستگی، یک روش تحقیق غیر آزمایشی است. این بدین معنی است که نیازی نیست تا پژوهشگران برای اثبات یا رد یک فرضیه توسط روش های علمی به دستکاری متغیرها بپردازند. در این نوع مطالعه، پژوهشگر بدون تغییر دادن متغیرها تنها به اندازه گیری و مشاهده رابطه میان متغیرها می پردازد.
نگاه به گذشته: تحقیق همبستگی تنها به گذشته داده ها نگاه می کند و به مشاهده وقایع در گذشته می پردازد. پژوهشگران از این رویکرد برای اندازه گیری و تبیین الگوهای تاریخی میان دو متغیر بهره می گیرند. تحقیق همبستگی، وجود رابطه را میان دو متغیر نشان می دهد ولی تغییری در وقایع آینده ایجاد نمی کند.
پویایی: در تحقیق همبستگی، الگوهای میان دو متغیر هیچ گاه ثابت نیستند و پیوسته در حال تغییر می باشند. این امکان وجود دارد که دو متغیر در گذشته دارای همبستگی منفی باشند ولی به دلیل عوامل متعددی، رابطه میان آنها در آینده مثبت گردد.

 

 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
آموزش انجام پایان نامه با روش تحقیق همبستگی
آموزش انجام پایان نامه با روش تحقیق همبستگی ...
چگونه برای مقاله خود پذیرش بگیریم؟
چگونه برای مقاله خود پذیرش بگیریم؟ اخذ پذیرش برای مقالات علمی، امری دشوار می باشد، به ویژه زمانی که دانشجویان ...
چالش های فرآیند داوری برای نویسندگان مقالات
چالش های فرآیند داوری برای نویسندگان مقالات. گاهی اوقات برای ارسال مقاله به مجلات معتبر علمی و فرآیند داوری همتا باید ...
آموزش انجام پایان نامه ارشد علوم تربیتی
آموزش انجام پایان نامه ارشد علوم تربیتی.    ...
آموزش انجام مقاله کنفرانسی
آموزش انجام مقاله کنفرانسی. مقاله کنفرانسی به مقالاتی اشاره دارد که با هدف پذیرش در کنفرانس نگارش می یابند. ...
نکته ای کوتاه درباره شیوه بیان زمینه تحقیق
نکته ای کوتاه درباره شیوه بیان زمینه تحقیق ...
منابع و پایگاه های مهم دریافت مقالات انگلیسی
منابع و پایگاه های مهم دریافت مقالات انگلیسی ...
© 2021