سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

فرضیه های پایان نامه ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
فرضیه های پایان نامه

 

خدمات دانشجویی

فرضیه های پایان نامه

فرضیه، یک حدس برآمده و مبتنی بر دانش نظری یا تجربه پژوهشگر به عنوان راه حل یک مسئله اولیه است. هر فرضیه را باید دربرگیرنده یک رابطه احتمالی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره ای قابل آزمون ارائه می شود. معمولا فرضیه ها به شکل جمله های اخباری بیان می شوند و می توان آن را مانند پاسخ پژوهشگر به پرسش (مسئله) تلقی کرد. فرضیه ها در یک فرآیند کل به جزء (قیاسی) نظریه ها را به سوی درگیر شدن با واقعیت ها جهت می دهند. برای مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه می توانید با موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) تماس حاصل کنید.
برخی از صاحب نظران بر این باورند در پژوهش علمی که برای کشف امور ناشناخته و پیچیده وجود فرضیه در پژوهش لازم نیست، زیرا تخیل خلاق پژوهشگر را محدود می کند، اما موافقان فرضیه سازی، بر این باورند مخالفان به دلیل ضعف مبانی نظری نمی توانند به فرضیه هایی دست یابند، پاره ای هم بر این باورند که اگر پژوهشگر با توجه به پیشینه نظری و عملی پژوهش، نتواند جهت خاصی را برای یافته های خود پیش بینی نماید و رابطه بین متغیرها را حدس بزند، می تواند به بیان پرسش هایی برای پژوهش بپردازد.
نقش فرضیه در پژوهش، مانند راه در مسافرت است. هر چه راه هموارتر و مطمئن تر باشد، سفر نیز راحت تر و بی خطرتر می شود. بنابراین در پژوهشی که فرضیه ندارد، پژوهشگر سرگردان و بلاتکلیف است. این رابطه را می توان در دو قالب ذیل دنبال کرد:
الف) فرضیه پژوهش، راهنمای پژوهشگر در پیشبرد فرآیند پژوهش است. رابطه هایی که میان متغیرهای مسئله مطرح می شود، برای پژوهشگر روشن می کند که چه کاری باید انجام دهد و دنبال چه چیزی یا چه کاری باشد. پس اگر مسئله، وظیفه پژوهشگر را روشن می کند، فرضیه چگونگی پیگیری آن را بیان می دارد. اولی مشخص می کند که پژوهشگر باید چه کاری را انجام دهد و دومی مشخص می کند که چگونه باید آن را انجام دهد.
ب) رابطه میان مسائل و فرضیه های علمی باعث می شود تا پژوهشگر از آن رابطه های کلی، موارد جزئی و عملی خاصی را بیرون آورد. برای مثال هنگامی که فرضیه ای به گونه ذیل داریم: «بین جایگاه سازمانی فرد و تمایل او به شرکت در دوره های آموزشی رابطه وجود دارد»، پژوهشگر با آزمون این فرضیه می تواند دریابد که در دوره های آموزشی، چه افرادی بیشتر شرکت می کنند.

 

نقش فرضیه در پایان نامه

فرضیه در فرآیند انجام پایان نامه، کارکردهای گوناگونی دارد، مانند:
1.    حدس های پژوهشگر درباره رابطه میان متغیرهای موثر در یک پدیده را سامان می دهد.
2.    مجموعه فعالیت های اجرایی پژوهش را تعیین می کند.
3.    ماهیت داده های مورد نیاز را برای آزمون گزاره ها مشخص می سازد.
4.    به پژوهشگر کمک می کند تا واقعیت ها و نوع مشاهده هایی را که ضروری می داند، تعیین کند.
5.    مربوط یا نامربوط بودن واقعیت ها و همچنین طرح نمونه گیری مورد نیاز را تعیین می کند.
6.    آزمون های آماری بر اساس فرضیه انتخاب می شوند.
7.    بدون داشتن یک فرضیه هم می توان اطلاعات گردآوری کرد، اما این گونه گردآوری، مایه هدر رفتن وقت و سرانجام بی پاسخ ماندن مسئله پژوهش می شود.
8.    چارچوبی برای تهیه گزارش نتایج پایان نامه فراهم می آورد. 
با توجه به مطالب فوق، در ارزیابی نهایی از نقش فرضیه ها، باید گفت: فرضیه ها، هدایت پژوهش را بر عهده دارند.

ویژگی های کلی یک فرضیه خوب

1.    فرضیه باید آزمون پذیر بوده و امکان بررسی آن وجود داشته باشد.
2.    هر فرضیه باید با سایر فرضیه های موجود پژوهش هماهنگ باشد (در چارچوب مسئله بودن).
3.    فرضیه باید بر مسائل پژوهش تمرکز داشته باشد، نه به مسائل خارج از هدف پژوهش.
4.    فرضیه باید با دید اقتصادی تدوین شود (اگر دو فرضیه برای حل یک مسئله مطرح باشد، آن که آزمونش با معیارهای اقتصادی به صرفه تر است، بر دیگری ترجیح داده می شود).
5.    اگر توان و قدرت تبیین کنندگی چند فرضیه یکی باشد، فرضیه ای که ساده تر است، بر فرضیه های پیچیده برتری دارد.
6.    فرضیه باید جامعیت و وحدت منطقی داشته باشد و بستگی کمتری به فرضیه های پشتیبانی کننده داشته باشد.
7.    متغیرهای فرضیه باید به راحتی سنجش پذیر باشند.
8.    فرضیه باید به گونه ای باشد که آزمونش نتیجه های زیادی در بر داشته باشد. فرضیه ای که استنتاج ها و واقعیت های بیشتری را تبیین کند و با آن بتوان درباره موضوع هایی که پیش از این پژوهش نشده اند، توصیف ها و پیش بینی های بیشتری به عمل آورد، بهتر است.
 

 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
نمونه گیری در انجام پایان نامه
  آموزش نمونه گیری   ...
فرضیه های پایان نامه
آموزش فرضیه های پایان نامه   ...
© 2021