سفارش سریع

چاپ کتاب و پذیرش مقاله

نمونه گیری در انجام پایان نامه ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
نمونه گیری در انجام پایان نامه

خدمات دانشجویی

آموزش نمونه گیری

هنگام تحلیل آماری پایان نامه، هر دانشجو با این پرسش روبرو است که: 
آیا باید داده های کل جامعه آماری را استخراج کرد یا نمونه ای از آن را به طور علمی و تصادفی برگزیند و سپس داده های مربوط به این نمونه را استخراج کرد و در نهایت نتیجه های بدست آمده را به کل جامعه آماری تعمیم داد؟ پاسخ به این سوال وابسته به پاسخ پرسش های ذیل است:
•    کلیت داشته باشند تا بتوان آن را در همه مواردی که موضوع پژوهش در آنها معنا پیدا می کند به کار برد.
•    آیا نمونه برداری، موجب آسانی و سرعت کار پژوهش، صرفه جویی در وقت، هزینه و منابع انسانی پژوهش می شود؟
•    آیا ممکن است آزمایش یا مشاهده، موجب ضایع شدن کل آن چیز یا محصول شود که به نمونه نیاز باشد؟
•    آیا در جامعه آماری بین متغیرها، رابطه های ضعیف مشاهده می شود و باید نمونه گیری کرد؟
جامعه (جمعیت) آماری
مجموعه ویژگی ها، افراد و واحدهایی که حداقل یک صفت مشترک داشته باشند، یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولا آنها را با N نمایش می دهند.

نمونه آماری

نمونه، مجموعه ای از نشانه ها است که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود. این انتخاب به گونه ای است که این مجموعه نشانه، ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر را دارا باشد و معمولا آن را با بزرگتر را دارا باشد و معمولا آن را با n نشان می دهند.
نمونه گیری در پژوهش های کمّی و کیفی
نمونه گیری در پژوهش های کیفی با کمّی تفاوت دارد. معمولا در پژوهش های کیفی نمونه گیری نظری (تحلیلی) انجام می گیرد و در سه مرحله زیر تحقیق نمونه گیری مطرح می شود:
•    در هنگام گردآوری
•    تفسیر (نمونه گیری اطلاعات)
•    موقع ارائه یافته ها (نمونه گیری بازنمودی)

فرآیند نمونه گیری

نمونه گیری، فرآیندی است که در آن، تعدادی از واحدهای یک کل (جامعه) به گونه ای برگزیده می شوند که شاخص جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند، باشند. این گزینش می تواند به گونه های ذیل انجام پذیرد:
نمونه انباشته (کومه ای)
این نوع نمونه ها از نظر علمی بی ارزش هستند، زیرا شواهدی در دست نیست که نشان دهد که چنین نمونه ای، بیانگر ویژگی های جامعه است.
نمونه نظری (قضاوتی)
گزینش بخش از جامعه که اعضای آن بر پایه داوری شخص پژوهشگر مشخص می شود.

نمونه گیری تصادفی

روشی برای انتخاب بخشی از جامعه یا کل است، به گونه ای که همه نمونه های ممکن وجود دارند و برای انتخاب شدن، احتمال یکسان داشته باشند. گاهی نمونه گیری تصادفی را نمونه گیری احتمالی می گویند. هرگاه در این نوع نمونه گیری، نمونه انتخاب شده، دوباره به جامعه برگردانده شود، نمونه گیری را با جایگزین می نامند. 
برداشت ها از تصادفی بودن
میزان انحراف ویژگی های نمونه از ویژگی های جمعیت (جامعه) را خطای نمونه گیری می گویند و می تواند بر اساس خطای استاندارد تعریف شود.
نمونه وقتی می تواند معتبر باشد که تصادفی از جامعه آماری گزینش شده باشد. از تصادفی بودن برداشت های گوناگونی می شود که به آن در زیر اشاره می کنیم: 
•    یک نوع احساس ذهنی که در آن هرگونه نظم و نقشه از پیش مشخص نباشد.
•    برابر بودن احتمال بروز رخدادها
•    روش هایی که استفاده از آنها امکان پیش بینی دقیق حوادث را از بین می برد.

 

شیوه های نمونه گیری تصادفی

برای نمونه گیری تصادفی شیوه های گوناگونی وجود دارد که در دنباله به آنها اشاره می شود:
•    شیوه چرخ وار
•    شیوه شانس آزمایی
•    شیوه جدول اعداد تصادفی
انواع نمونه گیری هدفمند
این نوع نمونه گیری ها در شرایطی مطلوب است که به علت پراکندگی، نمونه گیری احتمالی ناکارآمد بوده و تعمیم به کل جامعه مهم و اساسی نباشد.

نمونه گیری برگزیده

گروه هایی خاص به دلیل سابقه ها و ویژگی ها انتخاب می شوند. مانند هیئت مدیره ها.
گروهی از شرکت های خاص به دلیل نقش تعیین کننده ای که دارند، انتخاب می شوند تا درباره آینده صنعت قضاوت کنند.

نمونه گیری سهمیه ای

پژوهشگران، افرادی با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می کنند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و بر این اساس، سهمی درست و مناسب از افراد برمی گزینند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده و در نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود.

نمونه گیری آسان (دم دستی)

پژوهشگر از هر کسی که به آسانی در دسترس باشد، اطلاعات لازم را به دست می آورد. در این نوع نمونه گیری باید توجه داشت اندازه و بزرگی نمونه ها، نمی تواند غیر نمایانگر بودن آنها از جامعه را جبران کند.

 

نمونه گیری گلوله برفی

از اولین مشارکت کنندگان در تحقیق خواسته می شود تا با دیگران تماس و ارتباط برقرار نمایند و آنها را نیز در تحقیق مشارکت دهند. به این دلیل، به این نوع نمونه گیری، گلوله برفی می گویند که اولین گلوله برف (فرد) برف های (افراد) دیگر را به خود جذب می کند.

 ارسال سفارش استخراج مقاله

اخبار مرتبط
نمونه گیری در انجام پایان نامه
  آموزش نمونه گیری   ...
فرضیه های پایان نامه
آموزش فرضیه های پایان نامه   ...
© 2021